ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

   

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 ในนามโรงเรียนอาชีพช่างกล โดยคณะทหารเรือ นำโดย น.อ.พระประกอบกลกิจ ร.น.

จากนั้นได้โอนเข้าสังกัดกระทรวงธรรมการ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกล เพื่อเริ่มระบบการสอน ตามแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2482 ได้พัฒนาการสอนด้านวิชาชีพช่างกลให้เจริญทัดเทียม นานาประเทศ

จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ในปี พ.ศ.2537 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ (ปวศ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับทุนสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)

ซึ่งนับเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ได้ยกฐานะสถานันการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2541 สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นับตั้งแต่ดำเนินการเปิดสอนมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขยายการเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้น โดยยึดถือ นโยบายการผลิตวิศวกร ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และทักษะในเชิงปฏิบัติสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้

เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล อีกที้งมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของคณะอีกด้วย

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอน ทั้งหมด 12 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรวิชาชีพ 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 หลักสูตร

โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

สีประจำสถาบันฯ

 

สีเลือดหมู   สีเหลือง”

ปรัชญา

พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม
นวัตกรรมก้าวไกล 
ใส่ใจสังคม 

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศและมีคุณภาพเทียบเคียงในระดับสาก

"เพราะการเรียนรู้  ไม่มีที่สิ้นสุด"

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 • เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
 • วางแผนนำแนวนโยบายของคณะในด้านการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติ
 • ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามความเหมาะสม
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของกลุ่มบริหารวิชาการ  ด้านต่างๆ
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  2. การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน
  3. การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
  4. การวัดและการประเมินผลการเรียน
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  6. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 • เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของสาขาตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในคณะฯแลภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมจัดทำแผนของคณะ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย