ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน และคณะฯ   ได้ต้อนรับ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร  

โดยท่าน  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ ชั้น 6 

 

IMG 0401 IMG 0405

IMG 0417

IMG 0425 IMG 0433

IMG 0445 IMG 0474

IMG 0487 IMG 0499

IMG 0521 IMG 0537

IMG 0542 IMG 0544

IMG 0579