ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

อธิการบดี โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์  และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน 

ได้พบนักศึกษาใหม่  และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2566  ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ห้องประชุมชั้น 7 

 

 

S 802906

S 802907

S 802908